Melding BUS-sanering locatie Westerhornseweg 17 te Usquert

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 7 maart 2018
Locatie(s): Westerhornseweg 17
9988NT Usquert
Gemeente Eemsmond

Est Invent B.V. heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor  de locatie Westerhornseweg 17 te Usquert. De melding is ontvangen op 20 februari  2018. Deze melding is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Mobiel. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een schriftelijke mededeling van het bevoegd gezag heeft ontvangen, waarin staat dat de melding niet in overeenstemming is met het voornoemde Besluit. Deze mededeling is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, zodat geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend.