Melding BUS-sanering locatie Rijksstraatweg 321 te Haren

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 7 maart 2018
Locatie(s): Rijksstraatweg 321
9752CG Haren
Gemeente Haren

De Antea Group, namens Enexis, heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Rijksstraatweg 321 te Haren. De melding is ontvangen op 19 februari  2018. Deze melding is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Tijdelijk uitplaatsen. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een schriftelijke mededeling van het bevoegd gezag heeft ontvangen, waarin staat dat de melding niet in overeenstemming is met het voornoemde Besluit. Deze mededeling is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, zodat geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend.