Kennisgeving wijziging Omgevingsvisie en -verordening

Rubriek: Mededelingen
Publicatiedatum: 18 december 2017
Locatie: Provincie Groningen
  • Wijziging Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020;
  • Wijziging Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. 

Bij voordacht van 7 november 2017 nr. 41/2017 hebben Provinciale Staten van Groningen besloten om de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 te wijzigen.

Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020

Op basis van beleidswijzigingen, niet beleidsmatige verbeterpunten en verbeterpunten die naar voren zijn gekomen in de uitvoeringspraktijk, is de Omgevingsvisie aangepast.

Het gaat daarbij om na 1 juni 2016 vastgesteld dan wel gewijzigd beleid, op het gebied van de thema's ruimte, natuur en landschap, water, mobiliteit en milieu. Tevens zijn (ondergeschikte) tekstuele wijzigingen doorgevoerd. 

Omgevingsverordening provincie Groningen 2016

Op basis van beleidswijzigingen, niet beleidsmatige verbeterpunten en verbeterpunten die naar voren zijn gekomen in de uitvoeringspraktijk, is de Omgevingsverordening aangepast.

Er zijn regels aangepast, die voortvloeien uit na 1 juni 2016 vastgesteld dan wel gewijzigd beleid op het gebied van de thema's ruimte, natuur en landschap, water, mobiliteit en milieu. Waaronder verruiming van de mogelijkheid om sloop van een karakteristiek gebouw toe te staan onder bepaalde voorwaarden. 

Digitaal plan

De Omgevingsvisie en Omgevingsverordening zijn opgesteld als digitale plannen. Deze digitale plannen zijn te raadplegen via onze website. Ook is het plan gepubliceerd op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De planidentificatienummers zijn voor de Omgevingsvisie NL.IMRO.9920.Omgevingsvisie2017-VA01 en voor de Omgevingsverordening NL.IMRO.9920.OmgVerordening2017-VA0. 

Terinzagelegging

De documenten kunnen tijdens kantooruren worden ingezien in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. 

Tegen het wijzigingsbesluit staan geen rechtsmiddelen open. 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot dhr. L.O. van den Berg (050-3164848) of via email: omgevingsvisie@provinciegroningen.nl.