Instemming saneringsplan Kerkstraat 20 in Hoogezand

Rubriek: Bodembeschermingsvergunning
Publicatiedatum: 31 januari 2018
Locatie(s): Kerkstraat 20
9601AK Hoogezand
Gemeente Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen heeft overeenkomstig art. 39 van de Wet bodembescherming een saneringsplan ter instemming ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Kerkstraat 40 in Hoogezand. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het saneringsplan. Tevens hebben Gedeputeerde Staten vastgesteld dat hier sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; vanwege de aanwezigheid van humane risico's is een spoedige sanering noodzakelijk.   

Terinzagelegging

Het besluit met de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 2 februari 2018 tot en met 15 maart 2018:

  • in het gemeentehuis van Midden-Groningen te Hoogezand, op werkdagen tijdens kantooruren, alsmede van dinsdag t/m vrijdag van 14.00-20.30 uur in de bibliotheek, Gorecht Oost 32 te Hoogezand;
  • in het provinciehuis, St. Jansstraat 4 te Groningen, kamer C302, op werkdagen tijdens kantooruren, en na telefonische afspraak, telefoon 050-3164986, de heer J.P. Meles.

Bezwaar

Dit besluit is een beschikking in de zin van afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, postbus 610, 9700 AP Groningen, of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.