Definitieve vaststelling Natura 2000-beheerplan Drentsche Aa

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 22 februari 2018
Locatie: Provincie Groningen

De natuur beleven, benutten en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. De provincie Drenthe heeft voor de totstandkoming van het definitieve beheerplan Drentsche Aa-gebied samengewerkt met de provincie Groningen, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Defensie – alsmede met andere overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners. In de Nota van antwoord, die in nauwe samenwerking met het genoemde bevoegde gezag is opgesteld, zijn de antwoorden op de bij het ontwerp-beheerplan ingediende zienswijzen gebundeld. Het beheerplan en de Nota van antwoord zijn vastgesteld door de bevoegde gezagen van het Natura 2000-gebied Drentsche Aa.

Terinzagelegging 

Het beheerplan en de Nota van antwoord liggen van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 ter inzage. Het beheerplan en de nota kunt u digitaal inzien via de website van de provincie Drenthe.
 
De stukken liggen ook fysiek ter inzage bij:

  • provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
  • gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten
  • gemeente Assen,  Noordersingel 33, 9401 JW Assen
  • gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries

Mogelijkheid tot beroep instellen

Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het beheerplan. Beroep staat volgens artikel 8.1 van de Wet natuurbescherming alleen open tegen de beschrijvingen van activiteiten die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en de daarbij aangegeven voorwaarden en beperkingen. Hierbij gaat het om activiteiten die via het beheerplan vrijgesteld zijn van vergunningplicht. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het beheerplan?

Tegen de definitieve beheerplannen kunt u tijdens de termijn van tervisielegging in beroep gaan bij de rechtbank Noord-Nederland. U kunt uw beroepschrift richten aan:
• Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 781, 9700 AT Groningen

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de rechtbank Noord-Nederland.

Wie kunnen er in beroep gaan tegen deze beheerplannen?

U kunt in beroep gaan tegen een beheerplan bij de rechtbank als u belanghebbende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks gevolgen ondervindt van het beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen. U kunt eveneens beroep instellen als u het niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan.

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u bellen met het klantcontactcentrum van de provincie Drenthe: 0592-36 55 55.