Besluit instemming evaluatieverslag locatie Voormalige stortplaats Bierum

Rubriek: Bodembeschermingsvergunning
Publicatiedatum: 28 februari 2018
Locatie(s): Gemeente Delfzijl

De gemeente Delfzijl heeft overeenkomstig artikel 39 van de Wet bodembescherming een evaluatieverslag ter instemming ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de voormalige stortplaats Bierum te Bierum. Gedeputeerde Staten hebben besloten om met het evaluatieverslag in te stemmen.  

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 2 maart 2018 tot en met 12 april 2018:

  • in het gemeentehuis van Delfzijl, op werkdagen tijdens kantooruren en buiten kantoortijden alleen na telefonische afspraak, telefoon 0596-63 99 11;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen, kamer C302, op werkdagen tijdens kantooruren, en na telefonische afspraak, telefoon 050-316 49 86, de heer J.P. Meles. 

Bezwaar

Het besluit is een beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Binnen zes weken na bekendmaking van het besluit kunt u bezwaar bij ons indienen. Uw bezwaarschrift kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.