Besluit instemming evaluatieverslag locatie Burgemeester Van Roijenstraat Oost 172 te Hoogezand

Rubriek: Bodembeschermingsvergunning
Publicatiedatum: 7 februari 2018
Locatie(s): Burgemeester Van Roijenstraat Oost 172
9602CM Hoogezand
Gemeente Midden-Groningen

Stichting Lefier heeft overeenkomstig artikel 13 juncto artikel 14 van het Besluit uniforme saneringen (BUS) een evaluatieverslag ter instemming ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Burgemeester Van Roijenstraat Oost 172 te Hoogezand. Gedeputeerde Staten hebben besloten om met het evaluatieverslag in te stemmen.  

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 februari 2018 tot en met 22 maart 2018:

  • in het gemeentehuis van Midden-Groningen, op werkdagen tijdens kantooruren alsmede van dinsdag tot en met vrijdag van 14.00-20.30 uur in de bibliotheek, Gorecht Oost 32 te Hoogezand;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen, kamer C302, op werkdagen tijdens kantooruren, en na telefonische afspraak, telefoon 050-316 49 86, de heer J.P. Meles. 

Bezwaar

Het besluit is een beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Binnen zes weken na bekendmaking van het besluit kunt u bezwaar bij ons indienen. Uw bezwaarschrift kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.