Besluit instemming deelsaneringsplan locatie Zuiderveen 50-52 in Winschoten

Rubriek: Bodembeschermingsvergunning
Publicatiedatum: 7 februari 2018
Locatie(s): Zuiderveen 50-52
9673EL Winschoten
Gemeente Oldambt

Eco Reest B.V., namens Trovast B.V., heeft overeenkomstig artikel 40 van de Wet bodembescherming een deelsaneringsplan ter instemming ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Zuiderveen 50-52 te Winschoten. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het saneringsplan. Tevens hebben Gedeputeerde Staten vastgesteld dat hier sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Vanwege het ontbreken van actuele risico's is een spoedige sanering niet noodzakelijk.     

Terinzagelegging

Het besluit met de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 februari 2018 tot en met 22 maart 2018:

  • in het gemeentehuis van Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten, op werkdagen tijdens kantooruren en buiten kantoortijden alleen volgens afspraak, telefoon 0597-48 20 00;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen, kamer C302, op werkdagen tijdens kantooruren, en na telefonische afspraak, telefoon 050-316 49 86, de heer J.P. Meles. 

Bezwaar

Dit besluit is een beschikking in de zin van afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen, of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.