Beoordeling m.e.r.-plicht ontgronding polder Breebaart

Rubriek: Milieueffectrapportage besluit
Publicatiedatum: 2 maart 2018
Locatie(s): Gemeente Delfzijl
Zaaknummer: 8034
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
5 maart 2018
Einde termijn: 16 april 2018
Documenten: MER-beoordeling Polder Breebaart  ( PDF PDF-bestand, 2 MB )

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op grond van artikel 7.11 van de Wet milieubeheer hebben besloten dat Stichting Het Groninger Landschap bij de voorbereiding van de vergunning op grond van de Ontgrondingenwet voor polder Breebaart geen milieueffectrapport (MER) hoeft op te stellen.       

Op grond van categorie 16.1 van bijlage D van het Besluit m.e.r. is sprake van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit. 

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 maart 2018 tot en met 16 april 2018 in

  • het gemeentehuis van Delfzijl, van den Kornputplein 10 Delfzijl. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl of via telefoonnummer 140596 of bij de receptie;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Buiten kantooruren alleen volgens afspraak via de onderstaande telefoonnummers. 

Bezwaar en beroep

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u uw bezwaarschrift tot en met 16 april 2018 indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP te Groningen.

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar op beroep tegen het voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, wijzen wij erop dat zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van nog uit te voeren vergunningprocedure ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Mevrouw W.H. Degenhart Drenth (m.e.r.-coördinator), telefoon: 050-316 47 12;
  • Mevrouw B. Enfield-Zwerwer (m.e.r.-coördinator), telefoon: 050-316 47 24.
Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.