Beoordeling m.e.r.-plicht Bek & Verburg B.V., Westlob 13 te Eemshaven

Rubriek: Milieueffectrapportage besluit
Publicatiedatum: 2 maart 2018
Locatie(s): Westlob 13
9979XJ Eemshaven
Gemeente Eemsmond
Zaaknummer: 4156
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
5 maart 2018
Einde termijn: 16 april 2018
Documenten: MER-beoordeling Bek en Verburg BV voor inrichting verzamelen en opslaan afvalstoffen, Westlob 13 te Eemshaven, deel 1  ( PDF PDF-bestand, 6 MB )
MER-beoordeling Bek en Verburg BV voor inrichting verzamelen en opslaan afvalstoffen, Westlob 13 te Eemshaven, deel 2  ( PDF PDF-bestand, 7 MB )
MER-beoordeling Bek en Verburg BV voor inrichting verzamelen en opslaan afvalstoffen, Westlob 13 te Eemshaven, deel 3  ( PDF PDF-bestand, 19 MB )
MER-beoordeling Bek en Verburg BV  ( PDF PDF-bestand, 3 MB )
MER-beoordeling Bek en Verburg voor inrichting verzamelen en opslaan afvalstoffen Westlob 13, te Eemshaven, deel 4  ( PDF PDF-bestand, 9 MB )
MER-beoordeling Bek en Verburg BV voor inrichting verzamelen en opslaan afvalstoffen, Westlob 13 te Eemshaven, deel 5  ( PDF PDF-bestand, 8 MB )
MER-beoordeling Bek en Verburg voor inrichting verzamelen en opslaan afvalstoffen, Westlob 13 te Eemshaven, kaart  ( PDF PDF-bestand, 2 MB )

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op grond van artikel 7.11 van de Wet milieubeheer hebben besloten dat Bek & Verburg Groningen B.V. bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag overeenkomstig de  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de oprichting van een inrichting voor het inzamelen, opslagen en afvoeren van scheepsafval op de locatie Westlob 13 te Eemshaven geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld. 

Het project betreft de oprichting en in werking te hebben voor: het inzamelen, sorteren, opslaan en opbulken van scheepsafvalstoffen, het schoonmaken van duwbakken en schepen en het inzamelen van schade- en restpartijen. Hiervoor geldt op grond van de categorie D 18.1 van het Besluit m.e.r. de m.e.r.-beoordelingsplicht.   

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage van 5 maart 2018 tot en met 16 april 2018:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond te Uithuizen;
  • in de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Buiten kantooruren alleen volgens afspraak via de onderstaande telefoonnummers. 

Bezwaar en beroep

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u uw bezwaarschrift tot en met 16 april 2018 indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP te Groningen.

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar op beroep tegen het voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, wijzen wij erop dat zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van nog uit te voeren vergunningprocedure ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • De heer J.J.J. Kwakman, m.e.r.-coördinator provincie Groningen, telefoon: 06-537 304 95;
  • Mevrouw B. Enfield-Zwerwer, provincie Groningen, telefoon: 050-316 47 24;
  • De heer E. Hageman, vergunningverlener Omgevingsdienst Groningen, telefoon: 0598-78 80 00.
Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.