Vastgesteld inpassingsplan 'Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier' ter inzage

Rubriek:Aankondiging
Publicatiedatum:14 januari 2019
Locatie(s): Gemeente Grootegast
Gemeente Leek
Gemeente Marum
Documenten:

Provinciale Staten van Groningen hebben op 19 december 2018 het inpassingsplan 'Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier' vastgesteld. Daarbij zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan dat eerder ter inzage heeft gelegen. Het gaat om wijzigingen naar aanleiding van enkele ingediende zienswijzen, het aanpassen van enkele regels, het opschuiven van de plangrens, het uitbreiden van het plangebied met enkele gronden en het aanpassen van de toelichting naar aanleiding van actuele ontwikkelingen. Een overzicht van alle wijzigingen staat in de Nota Reactie en Commentaar.

Inhoud

Het inpassingsplan is van toepassing op de realisatie van natuur- en waterbergingsgebieden in de gemeente Westerkwartier. Het plangebied ligt ten noorden van de A7 tussen Enumatil en Marum.

Terinzagelegging

U kunt het vastgestelde inpassingsplan en de bijbehorende stukken met ingang van 14 januari 2019 inzien bij:

  • gemeente Westerkwartier, Hooiweg 9, Zuidhorn
  • provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen

Het inpassingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.9920.IPwaterbergingZWK-VA01

Instellen beroep

Met ingang van 14 januari 2019 tot en met 25 februari 2019 kan tegen het vastgestelde inpassingsplan beroep worden ingesteld door:

  • Een belanghebbende die zienswijzen over het ontwerp-inpassingsplan heeft ingediend.
  • Een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om zienswijzen in te dienen.
  • Een belanghebbende die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijziging ten opzichte van het ontwerp.

Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het inpassingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, 26 februari 2019. De mogelijkheid bestaat om de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak te verzoeken - als voorlopige voorziening - de inwerkingtreding op te schorten in afwachting van de behandeling van het beroep. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het inpassingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gestuurd naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het behandelen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Landelijk Gebied en Water, provincie Groningen, via telefoonnummer 050 - 316 45 43.