Ontwerp-ontgrondingsvergunning Prolander te Assen

Rubriek:Aankondiging
Publicatiedatum:12 januari 2019
Locatie(s): Gemeente Grootegast
Gemeente Leek
Gemeente Marum
Gemeente Zuidhorn

Prolander te Assen heeft een aanvraag ingediend voor het ontgronden van diverse percelen in de gemeente Westerkwartier. In deze gebieden wordt de komende jaren over een oppervlakte van circa 2.100 hectare nieuwe natuur aangelegd en worden 8 bestaande (natuur)gebieden verbeterd en versterkt door juist kleine en grotere gebieden in dit deel van Groningen met elkaar te verbinden. Door dit natuurnetwerk worden de overlevingskansen van zeldzame planten en dieren in deze gebieden vergroot. Hiermee sluit het Zuidelijk Westerkwartier (met als streefdatum het jaar 2027) aan op de rest van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), dat voorheen ook wel de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd genoemd. Voorts wordt in het hierboven genoemde natuurnetwerk de waterhuishouding op orde gebracht voor de toekomst. In dat kader worden 2 aangewezen waterbergingsgebieden ingericht, het gaat om de gebieden De Drie Polders en Polder De Dijken-Bakkerom. Deze gebieden worden in fasen ingericht om toekomstige wateroverlast tegen te gaan en anderzijds water langer vast te houden om watertekorten te voorkomen. Ook de waterkwaliteit wordt verbeterd, met als doel het realiseren van de waterdoelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Binnen het te ontgronden gebied van circa 30 hectare wordt tot op een gemiddelde diepte van ongeveer 1,5 meter beneden maaiveld ontgraven. De totaal verwachte vrijkomende hoeveelheid grond (klei/veen, teelaarde en zand) bedraagt circa 233.380 kubieke meter.

Gedeputeerde Staten zijn van plan om de gevraagde vergunning, onder voorschriften, te verlenen.

Terinzagelegging

De ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 januari 2019 tot en met 25 februari 2019 ter inzage:

  • in de 4 gemeentehuizen van de gemeente Westerkwartier, te weten in het gemeentehuis te Leek, te Marum, te Grootegast en Zuidhorn;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4, Groningen. Wilt u zich hiervoor melden bij de balie ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, afdeling Omgeving en Milieu, Postbus 610, 9700 AP Groningen. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Wilt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via tel. 050 - 316 43 47.

Beroep

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend wanneer ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerp-beschikking en men belanghebbende is.

Informatie

Voor meer informatie over de vergunningaanvraag en de ontwerpvergunning kunt u contact opnemen met de Afdeling Landelijk Gebied en Water, tel. 050 - 316 42 83.

Als u de stukken en het ontwerpbesluit via e-mail wilt ontvangen, mailt u dan naar: r.w.g.vander.zwaag@provinciegroningen.nl.