Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht Solidus Solutions Boards B.V., locatie Hoofdstraat 34 te Bad Nieuweschans

Rubriek:Milieueffectrapportage besluit
Publicatiedatum: 3 juli 2020
Locatie(s): Hoofdstraat 34
Gemeente Oldambt

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer hebben besloten dat Solidus Solutions Boards B.V. geen milieueffectrapport (MER) op hoeft te stellen bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een vergunning overeenkomstig de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de uitbreiding van de productiecapaciteit voor het vervaardigen van karton van 45.000 ton/jaar naar 96.000 ton/jaar aan de Hoofdstraat 34 te Bad Nieuweschans.

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren van 6 juli 2020 tot en met 17 augustus 2020 ter inzage:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Oldambt in Winschoten;
  • in de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Buiten kantooruren alleen volgens afspraak via de onderstaande telefoonnummers.

Bezwaar en beroep

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u uw bezwaarschrift uiterlijk 17 augustus 2020 indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, afdeling Omgeving en Milieu, Postbus 610, 9700 AP te Groningen.

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, wijzen wij erop dat zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van nog uit te voeren vergunningprocedure op grond van de Wabo, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

  • B. Enfield, m.e.r.-coördinator provincie Groningen, telefoon: 050-316 47 24 of
  • H. Cazemier, vergunningverlener Omgevingsdienst Groningen, telefoon: 0598-78 80 00