Besluiten windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Rubriek:Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 8 juli 2020
Locatie(s): Zomerdijk 3
Gemeente Delfzijl
Zaaknummer: 28
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
9 juli 2020
Einde termijn: 2 september 2020

De gemeenteraad van de gemeente Delfzijl heeft op 25 juni 2020 het bestemmingsplan voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding vastgesteld. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft op 30 juni 2020 een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding aan de Koepel Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding.

Op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) treedt de gemeente Delfzijl op als coördinerend bestuursorgaan voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. De provincie blijft het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en de gemeente voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Op grond van de artikelen 3.30, 3.31 en 3.32 van de Wro worden alle besluiten (zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning) gezamenlijk bekendgemaakt en ter inzage gelegd.

Terinzagelegging

Beide besluiten en bijbehorende stukken liggen vanaf 9 juli tot en met 2 september 2020 ter inzage op:

  • het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl (J. van den Kornputplein 10 te Delfzijl), vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus, kunt u alleen voor noodzakelijke zaken terecht in het gemeentehuis. Mocht u de stukken willen inzien, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 140596. De medewerkers gaan met u op zoek naar een oplossing;
  • het provinciehuis in Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen, vanwege de situatie rondom het coronavirus zijn de documenten bij de bekendmakingen in principe (alleen) digitaal beschikbaar. Als u geen andere mogelijkheid hebt om de stukken in te zien, neemt u dan contact op met de provincie Groningen, telefoon 050 - 316 49 11.

Beide besluiten met bijbehorende stukken zijn ook digitaal in te zien:

1. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.delfzijl.nl onder het kopje actueel - bekendmakingen.

Ook kunt u het bestemmingsplan vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De digitale versie van een bestemmingsplan is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale plan.

2. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken is in te zien op op de pagina Windpark Delfzijl Zuid.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Delfzijl. Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd na aanleiding van de ingediende zienswijzen en tevens zijn er enkele ambtshalve wijzigingen verwerkt. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op:

  • enkele tekstuele aanpassingen in de toelichting, waaronder aanpassing van de paragraaf natuur naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de ontheffing Wet natuurbescherming;
  • aanpassen van een foutieve verwijzing in de regels.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan of ontwerp- omgevingsvergunning naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een
  • zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan of ontwerp omgevingsvergunning in te dienen;
  • belanghebbenden die beroep willen instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen, binnen de beroepstermijn, tevens verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Crisis- en Herstelwet

Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven wat zijn beroepsgronden zijn. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Het is niet toegestaan buiten de beroepstermijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.