Besluit Wet natuurbescherming Maatschap Rijzebol, locatie Wadwerderweg 76 te Usquert

Rubriek:Aankondiging
Publicatiedatum: 4 juli 2020
Locatie(s): Wadwerderweg 76
Gemeente Het Hogeland
Zaaknummer: 19409
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
4 juli 2020
Einde termijn:15 augustus 2020
Documenten:

Wij hebben een ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming verleend aan Maatschap Rijzebol voor het in werking hebben en wijzigen van een vleeskuikenshouderij op het adres Wadwerderweg 76 te Usquert.

Zienswijzen

De ontwerp-vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 4 juli 2020, 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen, gedurende de inzagetermijn, op dit ontwerp-besluit een schriftelijke zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Groningen, afdeling Landelijk Gebied & Water, Postbus 610, 9700 AP Groningen, of mailen aan natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting op het ontwerp-besluit kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de afdeling Landelijk Gebied en Water, telefoon 050-316 45 43.

Beroep

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het definitieve besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht op het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.