BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Jaar 2018

 • 20 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

  Omgevingsvergunning verleend aan Coöperatie Avebe U.A., M. en O.–weg 11 te Ter Apelkanaal, voor het project realisatie van een energie- en waterbesparingsproject bij de aardappelmeelfabriek, project Ducam. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Westerwolde.

 • 20 oktober 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluit PAS Wimar pluimveebedrijf, Zuidwending 261, 9644 XW Veendam (vleeskuikenhouderij)

  Wij hebben vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderij van: - Wimar pluimveebedrijf, Zuidwending 261, 9644 XW Veendam (vleeskuikenhouderij) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 20 oktober 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • 20 oktober 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluit PAS PPG Chemicals B.V., Valgenweg 1-3, 9936 HV Delfzijl

  Wij hebben vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van het bedrijf: - PPG Chemicals B.V., Valgenweg 1-3, 9936 HV Delfzijl (chemisch onderzoeks- en productiebedrijf) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 20 oktober 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • 20 oktober 2018 | mededelingen

  Vaststelling Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018

  Op 3 oktober 2018 hebben Provinciale Staten van Groningen de Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 vastgesteld. De notitie is een verdere uitwerking van de Natuurvisie die in december 2016 is vastgesteld. De beleidsnotitie beschrijft hoe we in de provincie Groningen om gaan met thema's zoals de bescherming van soorten, populatiebeheer, bestrijding van schade door beschermde soorten, invasieve exoten en het uitkeren van een tegemoetkoming bij economische schade door dieren. De beleidsnotitie is te...

 • 20 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning R.W.Z.I. Garmerwolde

  Vergunning verleend aan R.W.Z.I. Garmerwolde voor het milieuneutraal veranderen van de grens van de inrichting. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Ten Boer.

 • 20 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Eneco Bio Golden Raand C.V., Metaalpark 20 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Eneco Bio Golden Raand C.V., Metaalpark 20 te Farmsum, voor het plaatsen van een unit met kantoor en werkplaats ruimte.

 • 19 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Avebe TAK, M. en O.-weg 11 te Ter Apelkanaal

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Avebe TAK, M. en O.-weg 11 te Ter Apelkanaal, voor het plaatsen van reclame, vervangen van oude logo's en monteren van nieuwe logo's Avebe.

 • 19 oktober 2018 | aankondiging

  Stremming Groot Onderhoud N366 - Verbreding

  Vanwege groot onderhoud op de provinciale weg N366 wordt een gedeelte van deze weg voor het doorgaande verkeer gesloten van: maandag 12 november, 06.00 uur tot maandag 10 december 2018, 06.00 uur. De afsluiting betreft het weggedeelte tussen de aansluiting met de N365 bij Alteveer en de aansluiting met de N378 bij Stadskanaal.

 • 18 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) Solidus Solutions Board B.V., Hoogkerk

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een voor de inrichting van Solidus Solutions te Hoogkerk in 2002 verleende vergunning ambtshalve te wijzigen en op verzoek gedeeltelijk in te trekken, evenals de bij besluit van 9 maart 2010 verleende vergunning in te trekken. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente...

 • 15 oktober 2018 | natuurbeschermingsvergunning

  Positieve afwijzing aanvraag ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming regionale keringen Lauwersmeer

  Waterschap Noorderzijlvest heeft een aanvraag ingediend voor een vergunning en een ontheffing overeenkomstig de Wet natuurbescherming vanwege de verbeteringen van regionale waterkeringen rond het Lauwersmeer. Uit de rapportages die bij de aanvraag zijn gevoegd volgt echter dat geen sprake is van effecten vanwege de werkzaamheden die leiden tot ontheffings- en/of vergunningplicht. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten de aanvraag af te wijzen. Belanghebbenden kunnen van 15 oktober tot en met...

 • 13 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Bouwkundig bureau Juk, locatie Oosterhorn 4 te Farmsum, Akzo Nobel Chemical B.V.

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Bouwkundig bureau Juk te Assen voor het oprichten van een loods op de locatie Oosterhorn 4 te Farmsum, Akzo Nobel Chemical B.V.

 • 13 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Electric Glass Fiber NL B.V., Energieweg 3, te Westerbroek

  Omgevingsvergunning verleend aan Electric Glass Fiber NL B.V., Energieweg 3, te Westerbroek, voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting en het (ver)bouwen van een bouwwerk, betreffende de ombouw van een bestaande productiehal. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij de Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • 13 oktober 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming gemeente Oldambt, locaties Kanaalweg 3 en 4 en Merelstraat 1 te Scheemda.

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan de gemeente Oldambt ontheffing verleend voor het verbod van het vernietigen van verblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis en het verstoren van individuen van ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis. Dit vanwege de sloop van twee schoolgebouwen en de nieuwbouw van een brede school aan de Kanaalweg 3 en 4 en Merelstraat 1 te Scheemda. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 13 oktober 2018 | ontgrondingenvergunning

  Terinzagelegging ontgrondingsvergunning Gasunie Transport Services, locatie Hondenlaan te Zuidbroek

  Gasunie Transport Services heeft een aanvraag ingediend voor het ontgronden van percelen aan de Hondenlaan te Zuidbroek. De ontgrondingen worden uitgevoerd over een oppervlakte van ongeveer 16,8 hectare braakliggend terrein. De grondverbeteringen vinden plaats voor de bouw van de stikstofinstallatie en het mengstation. De ontwerpvergunning en bijbehorende stukken liggen tot en met 26 november 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van Midden-Groningen te Hoogezand.

 • 13 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Eska B.V., Noorderstraat 394 te Sappemeer

  Vergunning verleend aan Eska B.V., Noorderstraat 394 te Sappemeer, voor een tijdelijke opslagvoorziening voor proeven met kooldioxide. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.