BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 25: 18 - 24 juni 2018

 • 21 juni 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) Delamine BV, Oosterhorn 8 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om aan Delamine BV, Oosterhorn 8 te Farmsum, vergunning te verlenen voor het plaatsen van tussenopslagtank V346B. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 20 juni 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Instemming saneringsplan

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het (deel)saneringsplan voor de locatie N366, tracé Stadskanaal-Pekela. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 1 augustus 2018 ter inzage bij de gemeente Pekela en Stadskanaal.

Week 24: 11 - 17 juni 2018

 • 16 juni 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Avebe U.A., M. en O.-weg 11, Ter Apelkanaal

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is: - Avebe U.A., M. en O.-weg 11, Ter Apelkanaal, bestaand gebouw 828 wordt intern aangepast en uitgebrei­d met een chemicali­ënruimte en transform­atorg­ebouw. Daarnaast worden er nieuwe leidingbr­uggen gerealise­erd en een staalcons­tructie voor een warmtewis­selaar gebouwd, DUCAM.

 • 16 juni 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan de gemeente Groningen ontheffing verleend voor het verbod van verstoren van individuen en vernietigen van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis. Dit vanwege het rooien van bomen en struiken langs de Hunze in Groningen Stad, globaal langs de Hunzedijk, Hunzeboord, Ulgersmaweg en Pop Dijkemaweg. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt u op onze website www.provinciegroningen.nl.

 • 16 juni 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Electric Glass Fiber NL B.V., Energieweg 3 te Westerbroek

  Vergunning verleend aan Electric Glass Fiber NL B.V., Energieweg 3 te Westerbroek, voor een nieuw te bouwen leidingbrug. Aanvraag ontvangen 6 juni 2018, vergunning verleend 11 juni 2018. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • 16 juni 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten PAS

  Wij hebben een vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderijen van: - Maatschap A.L. van Os Landbouwbedrijf, Hooilandseweg 5, 9982 CA Uithuizermeeden (pluimvee) - H.E. Meinten, Eppenhuizerweg 36, 9925 TB Startenhuizen (vleeskalveren) - P. Mulder, Hogeweg 16, 9832 TA Den Horn (melkrundvee) - Firma Prins, Heemweg 1, 9993 TN Westerwijtwerd (melkrundvee) - J.M. Lawerman, Bovenrijgerweg 9, 9781 TA Ten Boer (melkrundvee) De vergunning ligt...

 • 16 juni 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten PAS

  Wij hebben een vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderijen van: - Melkveebedrijf Van Rheen V.O.F., Hamrikkerweg 14, 9943 TB Nieuw Scheemda (melkrundvee) - Varkensbedrijf Driessen, Reiderwolderpolder 1, 9684 TK Finsterwolde (vleesvarkens) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 16 juni 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken bij...

 • 16 juni 2018 | aankondiging

  Statencommissievergaderingen

  De openbare vergaderingen van de Statencommissies vinden plaats in de Statenzaal van het provinciehuis, Martinikerkhof 12 te Groningen. - Commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid: vergadering op 20 juni 2018 om 14.00 uur; - Commissie Bestuur, financiën en veiligheid: vergadering op 27 juni 2018 om 14.00 uur. Op de pagina met de agenda vindt u actuele vergaderdata, -tijden, agenda's en vergaderstukken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Statengriffie van de provincie...

 • 15 juni 2018 | milieueffectrapportage besluit

  Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten dat Holthausen Energy Westpoort B.V. geen milieueffectrapport (MER) hoeft op te stellen voor de oprichting van een tankstation aan de Londenweg te Hoogkerk op het bedrijvenpark Westpoort. Besluit en bijbehorende stukken liggen van 5 maart 2018 tot en met 16 april 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Groningen.

 • 15 juni 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning AkzoNobel Chemicals B.V. in Farmsum

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om de aan AkzoNobel te Farmsum verleende vergunning van 13 juni 2000 gedeeltelijk in te trekken. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 15 juni 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) Green Box Computing, Oostpolderweg 4 te Eemshaven

  Vergunning verleend aan Green Box Computing, Oostpolderweg 4 te Eemshaven voor het plaatsen van een logo. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Eemsmond.

 • 13 juni 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming evaluatieverslag locatie Borgercompagnie 156a te Borgercompagnie

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Borgercompagnie 156a te Borgercompagnie. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook tot en met 24 juli 2018 ter inzage bij de gemeente Veendam.

 • 13 juni 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit vaststelling ernst verontreiniging locatie Hoofdstraat te Oostwold, Provincialeweg te Sebaldeburen

  Gedeputeerde Staten hebben de ernst van de bodemverontreiniging vastgesteld op de voormalige stortlocatie aan de Hoofdstraat te Oostwold, Provincialeweg te Sebaldeburen. Een spoedige sanering is niet noodzakelijk. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten. De stukken liggen ook tot en met 26 juli 2018 ter inzage bij de gemeente Leek.

Week 23: 4 - 10 juni 2018

 • 09 juni 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Eska B.V., Noorderstraat 394 te Sappemeer

  Vergunning verleend aan Eska B.V., Noorderstraat 394 te Sappemeer, voor sanering dak en vervangen gevels loods 22. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • 09 juni 2018 | omgevingsvergunning

  Nieuwe aanvraag reguliere procedure

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Specie Bewerking Delfzijl B.V., Warvenweg 15b te Farmsum, uitbreiding euralcodes voor de locatie kadastrale sectie O, kadastraal perceelnummer 525 te Delfzijl.