BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 21: 21 - 27 mei 2018

 • 22 mei 2018 | milieueffectrapportage besluit

  Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht ontgronding polder Breebaart

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten dat Stichting het Groninger Landschap geen milieueffectrapport (MER) hoeft op te stellen voor de aanpassing voor de ontgronding in het kader van natuurverbetering in Polder Breebaart. Besluit en bijbehorende stukken liggen van 22 mei 2018 tot en met 3 juli 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl.

 • 22 mei 2018 | milieueffectrapportage besluit

  Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht ontgronding waterberging Eemshaven Zuidoost

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten dat Groningen Seaports geen milieueffectrapport (MER) hoeft op te stellen voor de ontgronding voor de aanleg van een waterberging in Eemshaven Zuidoost. Besluit en bijbehorende stukken liggen van 22 mei 2018 tot en met 3 juli 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond te Uithuizen.

 • 22 mei 2018 | milieueffectrapportage besluit

  Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. locatie Noorderweg 27 te Noordwijk

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten dat FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. geen milieueffectrapport (MER) hoeft op te stellen bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag overeenkomstig de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de uitbreiding van de productiecapaciteit van de zuivelfabriek aan de Noorderweg 27 te Noordwijk. Besluit en bijbehorende stukken liggen van 22 mei 2018 tot en met 3 juli 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Marum.

 • 22 mei 2018 | milieueffectrapportage besluit

  Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht ontgronding zonnepanelenpark Eemscentrale

  Gedeputeerde Staten hebben besloten dat Engie Energie Nederland N.V. geen milieueffectrapport (MER) hoeft op te stellen voor de ontgronding in het kader van de realisatie van een zonnepanelenpark op het terrein van de Eemscentrale. Besluit en bijbehorende stukken liggen van 22 mei 2018 tot en met 3 juli 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond te Uithuizen.

Week 20: 14 - 20 mei 2018

 • 19 mei 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten PAS

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderijen van: - Maatschap J. van den Belt en M.R.A. van den Belt-Prins, Ds. Syperdapad 8, 9901 TC Appingedam (melkrundvee) - Maatschap Boer Veehouderij, Onderdendamsterweg 8, 9989 TG Warffum (melkrundvee) - Pennings V.O.F., Gaaikemaweg 2, 9884 TB Niehove (melkrundvee) - J.C.M., C.M.J. en J.H. van Rijn, Kolonieweg 8a, 9865 VZ Opende (melkrundvee) - Maatschap H.W.M. van Wijk en T. van...

 • 19 mei 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten PAS

  Wij hebben vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderij van: - Maatschap Wortelboer, Jipsingboertangerweg 22, 9551 TR Sellingen (wijzigingsvergunning vleeskalveren en jongvee) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 19 mei 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610,...

 • 19 mei 2018 | meldingen

  Melding Activiteitenbesluit RMD B.V., Metaalpark 10, 9936 BV Farmsum

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen: - RMD B.V., Metaalpark 10, 9936 BV Farmsum, een veranderingsmelding voor het uitbreiden van de opslagcapaciteit voor de vaste materialen in emballage en droog 'stort- en stukgoed' met 5.000 ton. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de...

 • 19 mei 2018 | milieuverordening

  Kennisgeving ontheffing grondwaterbeschermingsgebied gemeente Haren

  Gedeputeerde Staten hebben de gemeente Haren op grond van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) een ontheffing verleend voor het roeren van de grond dieper dan 3 meter beneden maaiveld. Het verzoek houdt verband met het vervangen van een bestaande brug door een nieuwe brug aan de Oosterbroekseweg te Glimmen. De ontheffing ligt van 22 mei tot en met 2 juli 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van Haren.

 • 19 mei 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1 te Groningen

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1 te Groningen, voor de tijdelijke opslag grond op randzone AVS. - Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1 te Groningen, voor een stortontheffing zuiveringsslib Emmtec.

 • 19 mei 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Covestro B.V., Avebe-Weg 5 te Foxhol

  Vergunning verleend aan Covestro B.V., Avebe-Weg 5 te Foxhol, voor het aanpassen van een verlaadbordes. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • 18 mei 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) AkzoNobel Chemicals BV, Oosterhorn 4 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om de omgevingsvergunning te wijzigen voor het melden van niet significante ongewone voorvallen voor de inrichting van AkzoNobel Chemicals BV, Oosterhorn 4 te Farmsum. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 18 mei 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) Delamine B.V. locatie Oosterhorn 8 te Farmsum

  Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning van Delamine B.V. voor de inrichting gelegen aan de Oosterhorn 8 te Farmsum (toevoegen voorschriften). Belanghebbenden kunnen tot en met 2 juli 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 18 mei 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) Purified Metal Company B.V locatie Oosterhorn 7 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan Purified Metal Company B.V. voor de bouw van een recyclingfabriek met losstaand kantoorgebouw, aanleg van twee uitritten en realisatie van een hekwerk op de locatie Oosterhorn 7 te Farmsum. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 18 mei 2018 | aankondiging

  Stremming verkeer provinciale weg Alteveer - Vlagtwedde - Duitse grens (N365)

  Vanwege groot onderhoud aan de N365 te Alteveer (schoolzone) en te Onstwedde (centrum) wordt een gedeelte van deze weg voor het doorgaande verkeer gesloten. De stremming is van maandag 4 juni, 06.00 uur, tot vrijdag 8 juni a.s., 18.00 uur, en betreft het weggedeelte tussen de aansluiting met de Provincialeweg N366 bij Alteveer en de aansluiting met de Weenderstraat (N368) te Vlagtwedde. Het verkeer wordt omgeleid via met borden aangegeven routes. (Brom)fietsers kunnen gebruik maken van de...

 • 18 mei 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) ARCG, Duinkerkenstraat 99 te Groningen

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan de ARCG, Duinkerkenstraat 99 te Groningen, voor het wijzigen van het KGA-depot, alsmede het oprichten van een tijdelijke waterstofinstallatie. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Groningen.