Bekendmakingen

Vanwege de situatie rondom het coronavirus zijn de documenten bij de bekendmakingen in de krant in principe digitaal beschikbaar. Als u geen andere mogelijkheid hebt om de stukken in te zien, neemt u dan contact op met de provincie Groningen, telefoon 050 - 316 49 11.

Jaar 2020

 • Omgevingsvergunning EEW Energy from Waste Delfzijl B.V., Oosterhorn 38 te Farmsum

  10 juli 2020 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl B.V., Oosterhorn 38 te Farmsum, voor het bouwen van een opslagplaats voor bodemas, 10 juli 2020. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Besluiten windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

  08 juli 2020 | bestemmingsplan

  Voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding is het bestemmingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend. Beide besluiten liggen vanaf 9 juli t/m 2 september 2020 gezamenlijk ter inzage. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van...

 • Omgevingsvergunning ESD-SIC B.V., Kloosterlaan 11 te Farmsum

  07 juli 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: ESD-SIC B.V., Kloosterlaan 11 te Farmsum, voor het overkappen van grondstof- en grafietopslagen.

 • Omgevingsvergunning JPB Logistics B.V., Oosterhorn 12w te Farmsum

  06 juli 2020 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan JPB Logistics B.V., Oosterhorn 12w te Farmsum, voor het vergroten van de tankput met opslagtanks voor glycerine en bitumen, 3 juli 2020. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Besluit Wet natuurbescherming soortbescherming Woldmeer-Meerstad

  04 juli 2020 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Bureau Meerstad in 2015 ontheffing verleend voor het verbod van verstoren en wegnemen van verblijfplaatsen van heikikker, waterspitsmuis en buizerd. Deze ontheffing is nu verlengd vanwege het uitlopen van werkzaamheden binnen de ontwikkelingen in het plangebied Meerstad. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Besluit Wet natuurbescherming soortbescherming Betonbos Groningen

  04 juli 2020 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Van Wonen ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren en beschadigen van verblijfplaatsen van rosse vleermuis en steenmarter, vanwege het kappen van bomen en wegnemen van opstallen aan de Eemskanaal-Noordzijde 28-5. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Besluit Wet natuurbescherming Maatschap Rijzebol, locatie Wadwerderweg 76 te Usquert

  04 juli 2020 | aankondiging

  Wij hebben een ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming verleend aan Maatschap Rijzebol voor het in werking hebben en wijzigen van een vleeskuikenshouderij op het adres Wadwerderweg 76 te Usquert. De ontwerp-vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 4 juli 2020, 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen, gedurende de inzagetermijn, op dit ontwerp-besluit een schriftelijke zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Groningen, afdeling Landelijk Gebied & Water, Postbus...

 • Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht Solidus Solutions Boards B.V., locatie Hoofdstraat 34 te Bad Nieuweschans

  03 juli 2020 | milieueffectrapportage besluit

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer hebben besloten dat Solidus Solutions Boards B.V. geen milieueffectrapport (MER) op hoeft te stellen bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een vergunning overeenkomstig de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de uitbreiding van de productiecapaciteit voor het vervaardigen van karton van 45.000 ton/jaar naar 96.000 ton/jaar aan de Hoofdstraat 34 te Bad...

 • Goedkeuring werkplan ontgrondingen Ecologische Verbindingszone Westerbroek

  01 juli 2020 | ontgrondingenvergunning

  Prolander te Assen beschikt over een ontgrondingsvergunning, verleend om grondwerkzaamheden te mogen uitvoeren voor het inrichten van een natte ecologische verbindingszone tussen het Zuidlaardermeer en het natuurgebied 't Roegwold. Ter uitvoering van deze werkzaamheden hebben Gedeputeerde Staten het werkplan voor de percelen 1 en 2 goed gekeurd.

 • Openstelling subsidieregeling Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG) 2020 vanaf 21 juli

  30 juni 2020 | mededelingen

  Vanaf 21 juli 2020 tot en met 14 oktober 2020 kunnen er subsidieaanvragen voor groot onderhoud en restauratie van rijksmonumenten worden ingediend voor de tweede tender van de subsidie Groot Onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG) 2020. Er is 4,8 miljoen euro beschikbaar, waarvan 3,5 miljoen euro voor gebouwde rijksmonumenten in de aardbevingsgemeenten en 800.000 euro voor de overige gemeenten. Er kunnen nu ook aanvragen worden ingediend voor groene rijksmonumenten, hiervoor is...

 • Openstelling subsidieregeling Regulier Onderhoud Rijksmonumenten (RORG) 2020

  30 juni 2020 | mededelingen

  Vanaf 1 juli tot en met 31 december 2020 kunnen er subsidieaanvragen voor regulier onderhoud aan voor bewoning gebruikte rijksmonumenten worden ingediend. De subsidie Regulier Onderhoud Rijksmonumenten (RORG) 2020 geldt voor het aardbevingsgebied, bestaande uit de (voormalige) gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer, Winsum en Oldambt. Er is voor de rest van het jaar 850.000 euro beschikbaar. Het budget is afkomstig van het...

 • Omgevingsvergunning Avebe Foxhol, Avebeweg 1 te Foxhol

  29 juni 2020 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning verleend aan Avebe Foxhol, Avebeweg 1 te Foxhol. Activiteit: het realiseren van een fundatie voor een tankpit en trappenhuis en het herstellen dakcontructie en het gedeeltelijk slopen (gebouw 63) en neutrale wijziging. Belanghebbenden kunnen tot en met 10 augustus 2020 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • Omgevingsvergunning BioMethanol Chemie Nederland B.V., Oosterhorn 10 te Farmsum

  29 juni 2020 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V., Oosterhorn 10 te Farmsum, voor de uitbreiding van steiger Q. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Omgevingsvergunning H. van Oosten Holding B.V., Spoorhavenweg 24 te Veendam

  27 juni 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - H. van Oosten Holding B.V., Spoorhavenweg 24 te Veendam, aanleg foliebassin.

 • Omgevingsvergunning ESD-Sic, Kloosterlaan 11-13 te Farmsum

  27 juni 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - ESD-Sic, Kloosterlaan 11-13 te Farmsum, voor het plaatsen van een toilet- en schaftunit.