Bekendmakingen

Vanwege de situatie rondom het coronavirus zijn de documenten bij de bekendmakingen in de krant in principe digitaal beschikbaar. Als u geen andere mogelijkheid hebt om de stukken in te zien, neemt u dan contact op met de provincie Groningen, telefoon 050 - 316 49 11.

Week 26: 22 - 28 juni 2020

 • Omgevingsvergunning Roba Metals B.V., Metaalpark 10 te Farmsum

  27 juni 2020 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan Roba Metals B.V., Metaalpark 10 te Farmsum, voor het bouwen van een magazijn. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Besluit Wet natuurbescherming Maatschap C.A.J. van Opstal en D. van Opstal-Oostland, locatie Uiterburenweg 2-a te Schildwolde

  27 juni 2020 | aankondiging

  Wij hebben een ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming verleend aan Maatschap C.A.J. van Opstal en D. van Opstal-Oostland voor het in werking hebben van een melkrundveehouderij op het adres Uiterburenweg 2-a te Schildwolde. De ontwerp-vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 27 juni 2020, 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn op dit ontwerp-besluit een schriftelijke zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Groningen, afdeling...

 • Omgevingsvergunning Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V., Kwelderweg 15 te Eemshaven

  26 juni 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V., Kwelderweg 15 te Eemshaven, aanvraag vulstof.

 • Omgevingsvergunning (Wabo) Theo Pouw, Kwelderweg 15 te Eemshaven

  25 juni 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan Theo Pouw, Kwelderweg 15 te Eemshaven, voor het in werking hebben van een zeef- en sorteerinstallatie. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Het Hogeland.

 • Besluit instemming evaluatieverslag locatie Hoofdstraat 34- 34-1 te Tolbert

  24 juni 2020 | bodembeschermingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Hoofdstraat 34- 34-1 te Tolbert. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 6 augustus 2020 ter inzage bij de gemeente...

Week 25: 15 - 21 juni 2020

 • Openstelling subsidieregeling Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG) 2020 vanaf 1 juli 2020

  16 juni 2020 | aankondiging

  Vanaf 1 juli 2020 stelt de provincie Groningen opnieuw een subsidieregeling open voor regulier onderhoud van rijksmonumenten in de provincie Groningen (RORG 2020). De subsidieregeling Regulier Onderhoud Rijkmonumenten (RORG) 2020 is bestemd voor regulier onderhoud aan rijksmonumenten met een woonfunctie in de aardbevingsgemeenten. Daarbij worden de gemeentegrenzen 2018 gehanteerd en is de gemeente Oldambt aan de aardbevingsgemeenten toegevoegd. Voor de RORG is een bedrag van € 850.000...

Week 8: 17 - 23 februari 2020

 • Omgevingsvergunning Nieboer Recycling & Handel B.V., Nieuwe Compagnie 9 te Kiel-Windeweer

  22 februari 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Nieboer Recycling & Handel B.V., Nieuwe Compagnie 9 te Kiel-Windeweer, voor het aanpassen van regels ruimtelijke ordening en het verhogen van de dijken rondom het terrein.

Week 49: 3 - 9 december 2018

 • Omgevingsvergunning windparken Oostpolder en Geefsweer

  07 december 2018 | aankondiging

  Provinciale Staten van Groningen hebben op 14 november 2018 besloten, op grond van artikel 2.27 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5 lid 4 Besluit omgevingsrecht in samenhang met artikel 3.1 Besluit omgevingsrecht, om voor de windparken Geefsweer en Oostpolder categorieën van gevallen aan te wijzen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, onder 3°, van de Wabo, waarbij voor het provinciaal belang van het bestemmingsplan of de...

Week 42: 15 - 21 oktober 2018

 • Vaststelling Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018

  20 oktober 2018 | mededelingen

  Op 3 oktober 2018 hebben Provinciale Staten van Groningen de Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 vastgesteld. De notitie is een verdere uitwerking van de Natuurvisie die in december 2016 is vastgesteld. De beleidsnotitie beschrijft hoe we in de provincie Groningen om gaan met thema's zoals de bescherming van soorten, populatiebeheer, bestrijding van schade door beschermde soorten, invasieve exoten en het uitkeren van een tegemoetkoming bij economische schade door dieren. De beleidsnotitie is te...

Week

 • Melding BUS-sanering locatie W.H. Bosgrastraat 82, 9665 PH Oude Pekela

  aankondiging

  Tauw B.V. heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie W.H. Bosgrastraat 82 te Oude Pekela. De melding is ontvangen op 12 november 2018. Deze melding is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Immobiel. De saneerder kan vanaf 5 weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een schriftelijke mededeling van het bevoegd gezag heeft...

 • Melding BUS-sanering locatie Jipsingboertangerweg 111 te Sellingen

  aankondiging

  De Antea Group heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Jipsingboertangerweg 111 te Sellingen. De melding is ontvangen op 18 oktober 2018. Deze melding is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Tijdelijk uitplaatsen. De saneerder kan vanaf 5 weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een schriftelijke mededeling van het bevoegd...