BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 8: 19 - 25 februari 2018

 • 21 februari 2018 | aankondiging

  Stremming provinciale weg Gasselternijveenschemond (Dr) - Stadskanaal (N378)

  Vanwege het vervangen van de brugdekken van de Gasselterbrug in de provinciale weg N378 en over het Stadskanaal wordt deze weg, ter hoogte van de brug, voor het doorgaande verkeer afgesloten van donderdag 8 maart, 6.00 uur tot donderdag 29 maart 2018 16.00 uur. De afsluiting betreft het weggedeelte tussen de rotonde met de aansluitingen Semsstraat en Handelstraat en de aansluiting met de Semskade te Stadskanaal. Voor voetgangers en fietsers is ter plaatse een tijdelijke brug geplaatst.

 • 19 februari 2018 | natuurbeschermingsvergunning

  Besluit Wet natuurbescherming P.N. Oudshoorn, Frijtumerweg 1, 9884 TD Niehove

  Aan het volgende bedrijf is een vergunning Wet natuurbescherming verleend: - P.N. Oudshoorn, melkrundveebedrijf, Frijtumerweg 1, 9884 TD Niehove. Tijdens de periode van terinzagelegging vanaf 19 februari 2018 tot en met 1 april 2018 kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Week 7: 12 - 18 februari 2018

 • 17 februari 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Ontheffing Oosterpark

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Woningstichting Nijestee ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en wegnemen van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis en gierzwaluw. Dit vanwege woningverbetering aan de Laurierstraat 29-59, Klaprooslaan 67-75, Oliemuldersweg 108-126, Seringehof 7-17 en Zaagmuldersweg 104-318 in de wijk Oosterpark te Groningen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 17 februari 2018 | aankondiging

  Besluiten vergunningen Wet natuurbescherming PAS

  Vergunningen Wet natuurbescherming zijn verleend voor wijzigingen van de bedrijven: - Maatschap W., H.H. en A. Huijzer, Bouwerschapweg 33, 9791 TG Ten Boer (melkrundvee) - J. van der Lei, Vlakkeriet 4a, 9973 TB Houwerzijl (melkrundvee) - A. Dotinga, Hornsterweg 2, 9957 NE Saaxumhuizen (melkrundvee) - Maatschap Van 't Klooster-Smink, Vliedorpsterweg 8, 9625 PH Houwerzijl (melkrundvee) - Maatschap Twilhaar, Stadsweg 51, 9959 PS Onderdendam (melkrundvee) - Maatschap Sikkenga-Bleker,...

 • 17 februari 2018 | aankondiging

  Besluit vergunning Wet natuurbescherming PAS K.W. Niestijl, Jan Kokweg 1, 9641 KT Veendam

  Vergunning Wet natuurbescherming is verleend voor wijziging van het bedrijf: - K.W. Niestijl, Jan Kokweg 1, 9641 KT Veendam (pluimveebedrijf annex paardenhouderij) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking met ingang van 17 februari 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit gedurende de inzagetermijn bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • 17 februari 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Aquapark 5 te Veendam

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Waterschap Hunze en Aa's ontheffing verleend voor het verbod van wegnemen van verblijfplaatsen en rapen van eieren en opzettelijk verstoren en vangen van groene glazenmaker, vanwege de bouw van het Laboratorium op het vrije perceel naast het hoofdkantoor van het waterschap, Aquapark 5 te Veendam. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 16 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning JPB Logistics B.V., Oosterhorn 12w te Farmsum

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. - JPB Logistics B.V., Oosterhorn 12w te Farmsum, voor het uitbreiden van glycerine tankpit.

 • 16 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Wabo Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen, Westerhornseweg 22, 9988 NT Usquert

  Vergunning verleend aan Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen, Westerhornseweg 22, 9988 NT Usquert, voor een milieuneutrale verandering vanwege het uitstellen met een jaar voor het aanbrengen van de bovenafdichting. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Eemsmond.

 • 15 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) AkzoNobel Chemicals BV, Oosterhorn 4 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om de omgevingsvergunning te wijzigen voor de inrichting van AkzoNobel Chemicals BV, Oosterhorn 4 te Farmsum (productieverhoging). U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 14 februari 2018 | aankondiging

  Terinzagelegging vastgesteld inpassingsplan Partiele herziening Opstelterrein De Vork Essen-Haren

  Provinciale Staten van Groningen hebben op 31 januari 2018 het inpassingsplan "Partiële herziening inpassingsplan Opstelterrein De Vork Essen-Haren" vastgesteld. Daarbij is één wijziging aangebracht ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan dat eerder ter inzage heeft gelegen. Op de verbeelding ter plaatse van aardgastransportleiding N-505-41 is de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' aangebracht, voor zover deze gelegen is binnen de bestemming 'Groen'. Op 16 december 2015 hebben Provinciale...

Week 6: 5 - 11 februari 2018

 • 10 februari 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Stichting Lefier

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Stichting Lefier ontheffing verleend voor het verbod van het opzettelijk wegnemen van nesten van huismus en gierzwaluw en voor de verboden opzettelijk verstoren van individuen en het vernielen van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, vanwege de sloop en nieuwbouw van woningen in de wijk Gorecht-West in Hoogezand (fase 3, 4 en 5). Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 10 februari 2018 | aankondiging

  Besluiten vergunningen Wet natuurbescherming PAS

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veebedrijven van: - Zorgboerderij Pieterburen, Broeksterweg 24, 9968 TJ, Pieterburen (gemengde veehouderij) - Maatschap Stuurman-Vogel, Nittersweg 3, 9885 TC Lauwerzijl (melkrundveehouderij) - Maatschap De Boer, Winsumermeeden 7, 9951 TH Winsum (melkrundveehouderij) - Tolboom, Rikkerdaweg 29, 9884 TA Niehove (melkvee) - Lienhoeve Holsteins, E.H. Woltersweg 21, 9831 TG Aduard (melkvee) De...

 • 10 februari 2018 | aankondiging

  Vergunningen Wet natuurbescherming besluit PAS

  Wij hebben vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van het veebedrijf van: - Agroservice Tuenter, Zuiderveen 25, 9674 TA Winschoten (geitenhouderij) - Maatschap Spanninga, Borgercompagnie 156, 9631 TL Borgercompagnie (melkrundveehouderij) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 10 februari 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van...

 • 09 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning locatie Heemskesweg 45 te Farmsum

  Omgevingsvergunning verleend aan Dow Benelux B.V, voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk op de locatie Heemskesweg 45 te Farmsum. Belanghebbenden kunnen tot en met 26 maart 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 09 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Finco Terminal BV, Van der Hoopstraat 15 te Groningen

  Omgevingsvergunning verleend aan Finco Terminal BV, Van der Hoopstraat 15 te Groningen (ambtshalve toevoeging van een voorschrift). Belanghebbenden kunnen tot en met 26 maart 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Groningen.