BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Jaar 2018

 • 28 februari 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming evaluatieverslag locatie Voormalige stortplaats Bierum

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag voor de locatie Voormalige stortplaats Bierum. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 12 april 2018 ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 28 februari 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming evaluatieverslag locatie Noorderweg 4 te Slochteren

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag voor de locatie Noorderweg 4 te Slochteren. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 12 april 2018 ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • 24 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Suiker Unie, Fabriekslaan 12 te Groningen

  Vergunning verleend aan Suiker Unie, Fabriekslaan 12 te Groningen, voor het plaatsen van 2 melassetanks. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Groningen.

 • 24 februari 2018 | overig

  Ontheffing Wet natuurbescherming onderdeel houtopstanden aan Natuurmonumenten

  Gedeputeerde Staten delen mee dat zij op grond van artikel 4.5, derde lid, van de Wet natuurbescherming, ontheffing hebben verleend. De ontheffing is verleend aan Natuurmonumenten voor het geheel of gedeeltelijk vellen van houtopstanden, zonder voorafgaande melding daarvan bij Gedeputeerde Staten. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 24 februari 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Groningen Seaports

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Groninger Seaports ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van verblijfplaats van dassen vanwege uitvoering van het project Kleirijperij bij de terreinen van Groningen Seaports. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 24 februari 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten PAS aan G.G.L. Luijten en Maatschap Kieft-Elzinga

  Vergunning Wet natuurbescherming is verleend voor wijziging van het bedrijf: - G.G.L. Luijten, J. Buiskoolweg 9, 9699 TT Vriescheloo (melkveebedrijf) - Maatschap Kieft-Elzinga, Oogstweg 2, 9674 TC Winschoten (pluimveebedrijf) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking met ingang van 17 februari 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit gedurende de inzagetermijn bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP...

 • 24 februari 2018 | aankondiging

  Vergunningen Wet natuurbescherming besluit Pas aan S. Hoeksema, Maatschap De Haan, Maatschap Groeneveld-Holtjer, Maatschap van der Scheer en A. Groefsema

  Vergunning Wet natuurbescherming is verleend voor wijziging van het bedrijf: - S. Hoeksema, Abel Tasmanweg 6, 9866 TC Lutjegast (melkrundveebedrijf) - Maatschap De Haan, Winschoterweg 11, 9723 CG Groningen (gemengde veehouderij) - Maatschap Groeneveld-Holtjer, Botjesweg 2, 9635 TP Noordbroek (pluimveebedrijf) - Maatschap Groeneveld-Holtjer, Sappemeersterweg 31, 9635 TM Noordbroek (pluimveebedrijf) - Maatschap van der Scheer, Kolonieweg 19, 9865 VX Opende (melkrundvee) - A. Groefsema,...

 • 24 februari 2018 | meldingen

  Terinzagelegging definitief besluit lijst van zwemwateren in oppervlaktewater voor 2018

  Gedeputeerde Staten hebben op 20 februari 2018 een besluit vastgesteld tot aanwijzing van 46 zwemgelegenheden en één potentiële zwemgelegenheid in oppervlaktewateren voor het seizoen 2018, op grond van de 'Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden' en afd. 3.4 Awb. De locaties zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen.

 • 24 februari 2018 | aankondiging

  Ontwerpbesluit tot wijziging van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (Westerwolde)

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 27 februari 2018 tot en met 9 april 2018 ter inzage ligt een ontwerpbesluit tot wijziging van kaart 6 behorende bij de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016. Het betreft de op deze kaart aangegeven begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland. Het gaat daarbij om enkele percelen in de gemeente Westerwolde. Het ontwerpbesluit kunt u...

 • 24 februari 2018 | natuurbeschermingsvergunning

  Wet natuurbescherming besluit waterschap Hunze en Aa's

  Wij hebben besloten de aangevraagde vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) van het waterschap Hunze en Aa's, voor peilverlaging in de polders ten oosten van het Zuidlaardermeer (Wolfsbarge), te weigeren omdat uit het nader ecologisch onderzoek blijkt dat geen significant negatieve effecten op beschermde natuur zijn te verwachten en er daarom geen Wnb-vergunningplicht is. Het weigeringsbesluit ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 24 februari 2018, zes weken ter inzage....

 • 23 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Purified Metal Company B.V., Oosterwierum 1A te Farmsum

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Purified Metal Company B.V., Oosterwierum 1A te Farmsum, aanvraag bouw PMC.

 • 23 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Verklaring Besluit stortplaatsen en stortverbod afvalstoffen Afvalverwerking Stainkoeln, Winschoterweg 1, 9723 CG Groningen

  Gedeputeerde Staten hebben besloten om een aanvullende verklaring af te geven en hebben deze op de hieronder vermelde datum verzonden aan de aanvrager: Afvalverwerking Stainkoeln, Winschoterweg 1, 9723 CG Groningen, een aanvullende verklaring inzake Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor december 2017, 22 februari.

 • 23 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) Avebe, Ter Apelkanaal

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om, op verzoek van vergunninghouder, de bij besluit van 8 juni 2004 voor de inrichting te Ter Apelkanaal verleende omgevingsvergunning gedeeltelijk en de voor deze inrichting bij besluit van 5 april 2011 verleende omgevingsvergunning in te trekken. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij...

 • 22 februari 2018 | aankondiging

  Definitieve vaststelling Natura 2000-beheerplan Drentsche Aa

  Het Natura 2000-beheerplan Drentsche Aa en de Nota van antwoord liggen van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 ter inzage. Het beheerplan en de nota kunt u inzien bij: - provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen - gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten - gemeente Assen, Noordersingel 33, 9401 JW Assen - gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries En kunt u digitaal inzien via de website van de provincie Drenthe. Voor vragen kunt u bellen met het...

 • 21 februari 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming evaluatieverslag locatie Hoofdweg 14 te Nieuw Beerta

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag voor de locatie Hoofdweg 14 te Nieuw Beerta. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 5 april 2018 ter inzage bij de gemeente Oldambt.