BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Jaar 2018

 • 20 januari 2018 | omgevingsvergunning

  Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure Eneco Bio Golden Raand C.V. locatie Metaalpark 20 in Farmsum

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. - Eneco Bio Golden Raand C.V., Metaalpark 20 te Farmsum voor het bouwen van een Romneyloods.

 • 20 januari 2018 | aankondiging

  Besluit Wet Natuurbescherming voor 3 melkrundveebedrijven

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de melkrundveebedrijven van : P. Schouten, J. Tilbusscherweg 17, 9998 XB Rottum; A.M. Boer, Noordwolderweg 6, 9784 PA Noordwolde. Vliedorp B.V, Vlakkeriet 6, 9973 TB Houwerzijl; De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 20 november 2017, 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van...

 • 19 januari 2018 | omgevingsvergunning

  Ontwerpbesluit (Wabo) Nedmag B.V. in Veendam

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan Nedmag B.V. voor het veranderen van de inrichting op de locatie Billitonweg 1 te Veendam. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Veendam.

 • 18 januari 2018 | aankondiging

  Subsidiemogelijkheden Incidenteel Cultuurbudget

  Met de inzet van het Incidenteel Cultuurbudget wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen: • participatie: actieve deelname aan culturele activiteiten; • de presentatie van het Groninger erfgoed; • publieksbereik; • innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan); • (inter-)nationale en regionale samenwerking; • kennisvermeerdering, kennisdeling...

 • 17 januari 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Vaststelling ernst verontreiniging locatie Ludensweg 37 in Winschoten

  Gedeputeerde Staten hebben de ernst van de bodemverontreiniging vastgesteld op de locatie Ludensweg 37 te Winschoten. Een spoedige sanering is niet noodzakelijk. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten of de Voorzitter van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. De stukken liggen ook tot en met 1 maart 2018 ter inzage bij de gemeente Oldambt.

 • 15 januari 2018 | meldingen

  Melding Activiteitenbesluit, Demeterlaan 30 te Veendam

  Gedeputeerde Staten maken bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen: Demeterlaan 30 te Veendam, 9641 ML, Stinoil Holding BV, veranderingsmelding voor het plaatsen van een stoomgenerator ter vervanging van de hete olie-installatie. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft een wettelijk verplichte bekendmaking.

 • 12 januari 2018 | omgevingsvergunning

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning JPB Logistics B.V., locatie A.J. Romijnweg 30 in Winschoten

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan JPB Logistics B.V. voor het veranderen van de inrichting, het bouwen van een bouwwerk en het gebruik in strijd met een bestemmingsplan op de locatie A.J. Romijnweg 30 in Winschoten. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Oldambt.

 • 05 januari 2018 | aankondiging

  Mediafonds provincie Groningen: projectplan indienen voor 1 april of 1 oktober 2018

  Bent u journalist en van plan om journalistiek onderzoek te doen naar een actueel onderwerp in de Groninger samenleving en wilt u daarover publiceren? U kunt een projectplan indienen voor 1 april of voor 1 oktober 2018. Het Mediafonds heeft in 2018 een budget beschikbaar van 166.104,- euro. Met het Mediafonds willen wij een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek. Meer informatie over voorwaarden en aanvraag staat op onze website.

Jaar 2017

 • 18 december 2017 | mededelingen

  Kennisgeving wijziging Omgevingsvisie en -verordening

  Bij voordacht van 7 november 2017 nr. 41/2017 hebben Provinciale Staten van Groningen besloten om de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 te wijzigen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de provinciale website. www.provinciegroningen.nl.

 • 09 september 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Toptrans Holding B.V., Industrieweg 16 te Noordhorn

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Toptrans Holding B.V., Industrieweg 16 te Noordhorn, voor het milieuneutraal wijzigen van voorschrift 2.1.1.

 • 19 augustus 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Stichting Parkdiensten Eemsmond, Oosterhorn 4 te Eemsmond

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Stichting Parkdiensten Eemsmond, Oosterhorn 4 te Eemsmond, voor het wijzigen gevelaanzicht.

 • 11 april 2017 | aankondiging

  Openstelling indieningstermijn subsidie Kwelderbeheer 2017

  Ieder jaar in de periode van 1 april tot en met 15 mei kunnen eigenaren of erfpachters van een kwelder aan de Groninger waddenkust een aanvraag indienen voor de subsidie Kwelderbeheer. Met de regeling Kwelderbeheer 2015-2020 willen we kweldereigenaren stimuleren de kwelders te beweiden volgens het beheerplan Groninger kwelders 2015-2020 om de biodiversiteit op de Groninger kwelders herstellen. Eigenaren die zich niet eerder hebben aangemeld, kunnen dit doen in de periode van 1 april tot en met...