BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 10: 5 - 11 maart 2018

 • 05 maart 2018 | natuurbeschermingsvergunning

  Beslissing op bezwaar Wet natuurbeschermingsbesluit PMC, Oosterhorn, Delfzijl

  Aan Purified Metal Company in Delfzijl, Oosterhorn, is in beslissing op bezwaar een Wet natuurbeschermingsbesluit verleend. Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn van maandag 5 maart 2018 tot 16 april 2018 tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord Nederland, Guyotplein 1, 9712 NX Groningen. Tegen dit besluit kan geen beroep bij de bestuursrechter worden ingediend door een belanghebbende aan wie redelijkerwijze kan worden verweten dat hij geen bezwaren naar voren heeft...

Week 9: 26 februari - 4 maart 2018

 • 03 maart 2018 | overig

  Melding Activiteitenbesluit Oosterhorn 10 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten maken bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen: - BioMethanol Chemie Nederland B.V., Oosterhorn 10, 9936 HD Farmsum, bronneren, repareren en dichtzetten afsluiters. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

 • 03 maart 2018 | geluidvergunning

  Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder reconstructie N366

  Gedeputeerde Staten van Groningen zijn overeenkomstig de Wet geluidhinder van plan voor twee woningen in de zone van de N366 vanwege de reconstructie van de N366 hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen. Het betreft de percelen Heerenlandweg 32 te Ter Apel en Herenlandweg 30 te Nieuw-Weerdinge. Tot en met 16 april 2018 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP te Groningen.

 • 03 maart 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming gemeente Groningen plangebied Reitdiep fase 3

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan de gemeente Groningen ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk vangen, verstoren en wegnemen van voortplantingsplaatsen van poelkikker, vanwege het bouw- en woonrijp maken van het plangebied Reitdiep fase 3 aan de omgeving Professor Uilkensweg te Groningen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 03 maart 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Woningstichting Nijestee

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Woningstichting Nijestee ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van verblijfplaatsen van gewone en ruige dwergvleermuizen, vanwege woningverbetering aan de huisnummers Wimpel 1-18, 30-47 en 65-82; Het Want 8-31; Roer 88-103 en 122-139, te Groningen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 03 maart 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Noordhof Vastgoedmanagement voor Parkdiensten Eemsdelta, Oosterhorn 4 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum: - Noordhof Vastgoedmanagement voor Parkdiensten Eemsdelta, Oosterhorn 4 te Farmsum, voor de uitbreiding van een bestaand kantoorgeboouw en nieuw te bouwen loods, 6 april 2018.

 • 03 maart 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Nedmag B.V., Billitonweg 1 te Veendam

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Nedmag B.V., Billitonweg 1 te Veendam, voor wijziging stofretoursysteem calciner F3201.

 • 03 maart 2018 | natuurbeschermingsvergunning

  Vergunning Wet natuurbescherming Suiker Unie Vierverlaten, Fabriekslaan 12, 9745 AG Groningen

  Vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de suikerfabriek van Suiker Unie Vierverlaten, Fabriekslaan 12, 9745 AG Groningen. De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 3 maart 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • 03 maart 2018 | natuurbeschermingsvergunning

  Wijzigingsvergunning Wet natuurbescherming J.H. en F.A. Hempen en M.T.A. Hempen-Zomer, Horsten 11, 9581 TB Musselkanaal

  Wijzigingsvergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de melkrundveehouderij van J.H. en F.A. Hempen en M.T.A. Hempen-Zomer, Horsten 11, 9581 TB Musselkanaal. De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 3 maart 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • 03 maart 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Siniat B.V., gemeente Delfzijl

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Siniat B.V., gemeente Delfzijl, kadastrale sectie O, perceelnummer 54, voor het bouwen van een tijdelijk bijeenkomst-gebouw met een grote kleedruimte en toiletten.

 • 03 maart 2018 | aankondiging

  Besluit Wet Natuurbescherming

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veebedrijven van: - Bos Uithuizen VOF, Oude Dijk 2, 9981 TK Uithuizen (vleeskalkoenen) - Maatschap Heerssema, Kuzemerweg 32, 9821 TB Oldekerk (melkrundvee) - Maatschap H.A. en L.K. Hoenderken, Zuidlaarderweg 73, 9479 PR Noordlaren (melkrundvee) - VOF De Bree, Onderdendamsterweg 15, 9989 TG Warffum (melkrundvee) - Lalkens-Heringa VOF, Eemskanaal-Noordzijde 4, 9795 TB Woltersum (pluimvee en...

 • 02 maart 2018 | milieueffectrapportage besluit

  Beoordeling m.e.r.-plicht ontgronding polder Breebaart

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten dat Stichting Het Groninger Landschap geen milieueffectrapport (MER) hoeft op te stellen voor de ontgronding voor de natuurverbetering in Polder Breebaart. Besluit en bijbehorende stukken liggen van 5 maart 2018 tot en met 16 april 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl.

 • 02 maart 2018 | milieueffectrapportage besluit

  Beoordeling m.e.r.-plicht Bek & Verburg B.V., Westlob 13 te Eemshaven

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten dat Bek & Verburg B.V. geen milieueffectrapport (MER) hoeft op te stellen voor de oprichting van een inrichting voor het inzamelen, opslagen en afvoeren van scheepsafval. Besluit en bijbehorende stukken liggen ook ter inzage van 5 maart 2018 tot en met 16 april 2018 in het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond te Uithuizen.

 • 02 maart 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) Engie Energie Nederland N.V., Robbenplaatweg 17, Eemshaven

  Omgevingsvergunning verleend aan Engie Energie Nederland N.V. voor de inrichting, Robbenplaatweg 17 in de Eemshaven, voor het plaatsen van een zonnepark. Belanghebbenden kunnen tot en met 16 april 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Eemsmond.

 • 02 maart 2018 | omgevingsvergunning

  Activiteitenbesluit ESD-SIC B.V., Kloosterlaan 11 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan ESD-SIC B.V., Kloosterlaan 11 te Farmsum, overeenkomstig artikel 2.7 lid 2 en 3 van het Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften op te leggen voor emissies naar lucht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking, bezwaar maken. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.