BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 33: 13 - 19 augustus 2018

 • 13 augustus 2018 | vuurwerkvergunning

  Ontbrandingstoestemming vuurwerk Hondswarf te Siddeburen

  Ontbrandingstoestemming verleend aan Katan Vuurwerk voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Hondswarf te Siddeburen op 28 september 2018 tussen 21.00 en 22.00 uur. U kunt tot en met 24 september 2018 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook ter inzage op het...

 • 13 augustus 2018 | vuurwerkvergunning

  Ontbrandingstoestemming vuurwerk

  Ontbrandingstoestemming verleend aan Katan Vuurwerk voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Boslaan te Slochteren op 2 oktober 2018 tussen 21.00 en 22.00 uur. U kunt tot en met 24 september 2018 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis...

 • 13 augustus 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) Topbrands Europe B.V., H. Fordlaan 6, Kolham

  Vergunning verleend aan Topbrands Europe B.V. voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting aan de H. Fordlaan 6 te Kolham. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

Week 32: 6 - 12 augustus 2018

 • 11 augustus 2018 | overig

  Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied locatie perceel tegenover Meentweg 17 te Glimmen

  Op grond van de Provinciale Omgevingsverordening is een ontheffing verleend voor het roeren van de grond dieper dan 3 meter beneden maaiveld. Het verzoek houdt verband met het plaatsen van sonderingen op een perceel tegenover Meentweg 17 te Glimmen. De sonderingen zijn bedoeld voor een funderingsadvies voor een nieuw gebouw. De ontheffing met bijbehorende stukken ligt van 13 augustus tot en met 24 september 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van Haren.

 • 10 augustus 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Nedmag B.V., Billitonweg 1 te Veendam

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Nedmag B.V., Billitonweg 1 te Veendam, wijziging inrichting door aanleg bassin.

 • 10 augustus 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunningen Coöperatie AVEBE U.A., Avebe-Weg 1 te Foxhol en Teijin Aramid B.V., Oosterhorn 6 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Coöperatie AVEBE U.A., Avebe-Weg 1 te Foxhol, voor het plaatsen van bedrijfslogo's. - Teijin Aramid B.V., Oosterhorn 6 te Farmsum, voor huisvesting uitbreiding tijdelijke kantoren.

 • 10 augustus 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Electric Glass Fiber NL. B.V. Energieweg 3 te Westerbroek

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum: Electric Glass Fiber NL. B.V. Energieweg 3 te Westerbroek, bouw nieuwe ovenhal, verlengd tot 18 september 2018.

 • 10 augustus 2018 | milieueffectrapportage besluit

  Beoordeling m.e.r.-plicht Gasunie Transport Services, locatie Hondenlaan te Zuidbroek

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten dat Gasunie Transport Services geen milieueffectrapport (MER) op hoeft te stellen voor de voorbereidende werkzaamheden (ontgronding) voor het realiseren van een nieuwe stikstofinstallatie aan de Hondenlaan te Zuidbroek. Besluit en bijbehorende stukken liggen van 13 augustus 2018 tot en met 24 september 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen te Hoogezand.

 • 10 augustus 2018 | milieueffectrapportage besluit

  Beoordeling m.e.r.-plicht Madepolder Beheer B.V., locatie Energieweg/Rijksweg-West te Westerbroek

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten dat Madepolder Beheer B.V. geen milieueffectrapport (MER) op hoeft te stellen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het op- en overslaan en het be-/verwerken van afvalstoffen aan de Energieweg/Rijksweg-West te Westerbroek. Besluit en bijbehorende stukken liggen van 13 augustus 2018 tot en met 24 september 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen te Hoogezand.

 • 10 augustus 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V., Kwelderweg 15 te Eemshaven

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V., Kwelderweg 15 te Eemshaven, voor de nieuwbouw van een zeeftoren.

 • 08 augustus 2018 | ontgrondingenvergunning

  Ontwerp-ontgrondingsvergunning aanleg watergangen voor waterberging Oostpolder te Uithuizermeeden

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een ontgrondingsvergunning te verlenen aan Groningen Seaports N.V. voor het ontgronden van percelen voor de aanleg van watergangen voor waterberging aan de Oostpolder te Uithuizermeeden. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

Week 31: 30 juli - 5 augustus 2018

 • 04 augustus 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Berger Recycling B.V., Korte Groningerweg 49 te Hoogezand

  Vergunning verleend aan Berger Recycling B.V., Korte Groningerweg 49 te Hoogezand, voor ingebruikname voorbreker ter vervanging van huidige voorbreker, 31 juli 2018. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • 04 augustus 2018 | ontgrondingenvergunning

  Ontgrondingsvergunning benedenloop Westerwoldse Aa

  Waterschap Hunze en Aa's heeft een aanvraag ingediend voor ontgrondingen ter realisatie van waterberging en natuurinrichting langs de benedenloop van de Westerwoldse Aa. De ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen tot en met 17 september 2018 ook ter inzage bij de gemeente Oldambt. Tijdens de terinzagelegging kunt u zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • 04 augustus 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming locatie De Hoge Tilweg 37 te Boerakker

  Op grond van de Wet natuurbescherming is ontheffing verleend voor het verbod van het doden van een paartje vossen met behulp van geweer en gebruikmaking van kunstmatige lichtbronnen en/of voorzieningen om de prooi te verlichten gedurende de periode tussen zonsondergang en zonsopkomst. Dit ter voorkoming en bestrijding van schade aan gehouden dieren. Deze ontheffing is van kracht op gronden gelegen binnen een straal van 750 meter rondom het perceel De Hoge Tilweg 37 te Boerakker, inclusief...

 • 03 augustus 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Teijin Aramid B.V., Oosterhorn 6 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Teijin Aramid B.V., Oosterhorn 6 te Farmsum, voor huisvesting WPC kantoor.