BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 11: 12 - 18 maart 2018

 • 17 maart 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming ENGIE Energie Nederland locatie Robbenplaatweg 17 te Eemshaven

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan ENGIE Energie Nederland ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk beschadigen van een vaste voortplantingsplaats van steenmarter, vanwege het verwijderen van alles dat zich bevindt in machinehal EC20 aan de Robbenplaatweg 17 te Eemshaven. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt u op onze website www.provinciegroningen.nl.

 • 17 maart 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Centrum Veilig Wonen

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Centrum Veilig Wonen wijziging aan de generieke ontheffing Versterkingsopgave toegekend. De wijziging betreft toepassing van het Vleermuisprotocol 2017 en een nadere toelichting daarop. Belanghebbenden kunnen tegen deze wijziging bezwaar maken.

 • 17 maart 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten PAS

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderijen van: - Noorder-Ei-Farm, Nieuwe Compagnie 1-b, 9605 PX Kiel-Windeweer (pluimvee) - Hooijer Kalvermesterij B.V., Bulsterweg 3 & 5, 9696 XR Oudeschans (vleeskalveren) - Barneveldse Ei Farm, B.L. Tijdensweg 10, 9695 TJ Bellingwolde (pluimvee) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 17 maart 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit...

 • 17 maart 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten PAS

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderijen van: - Maatschap Groenveld-Voogd, Rijksstraatweg 51a, 9841 PA Niezijl (melkrundvee) - Borger Vleesproduktie BV, Zethuisterweg 2, 9363 VN Marum (vleeskalveren) - Maatschap Van der Veen, De Tenten 6, 9861 TD Grootegast (melkrundvee) - Maatschap De Boer-Ritzema, Oudeweg 178, 9628 CJ Siddeburen (pluimvee) - R. Schuring, Ellerhuizen 16a, 9781 TT Bedum (melkrundvee) De vergunning...

 • 17 maart 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Nedmag B.V., Billitonweg 1, 9641 KZ te Veendam

  Vergunning verleend aan Nedmag B.V., Billitonweg 1, 9641 KZ te Veendam, voor het vervangen van een stoffilter, 12 maart 2018. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Veendam.

 • 17 maart 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Electric Glass Fiber NL B.V., Energieweg 3 te Westerbroek

  Vergunning verleend aan Electric Glass Fiber NL B.V., Energieweg 3 te Westerbroek, voor milieuneutraal veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk, betreffende verplaatsing van een recyclingafdeling voor glasafval en een spuitplaats. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • 17 maart 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Waterschap Hunze en Aa's aanvullend ontheffing verleend voor het verbod van verstoren en beschadigen van verblijfplaatsen van gevlekte witsnuitlibel, vanwege de bouw van het Laboratorium aan Aquapark 5, te Veendam. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 17 maart 2018 | milieuverordening

  Terinzagelegging ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

  Gedeputeerde Staten hebben besloten een ontheffing te verlenen aan Waterschap Hunze en Aa's voor het plaatsen van een stalen damwand aan het Drents Diepje in het grondwaterbeschermingsgebied van de drinkwaterwinning Onnen-De Punt in de gemeente Haren. De ontheffing met bijbehorende stukken ligt tot en met 30 april 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van Haren.

 • 15 maart 2018 | vuurwerkvergunning

  Ontbrandingstoestemming vuurwerk

  Ontbrandingstoestemming verleend aan: - Master Pyrotech voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Concourslaan 10 (Drafbaan Stadspark) te Groningen op 27 april 2018 tussen 10.00 en 23.00 uur. U kunt tot en met 26 april 2018 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook ter...

 • 12 maart 2018 | natuurbeschermingsvergunning

  Ontwerp Wet natuurbescherming besluit 14 windturbines Geefsweer

  Aan Millenergy V.O.F is een ontwerp-Wet natuurbeschermingsbesluit verleend voor oprichten en in werking hebben van 14 windturbines met toebehoren in Geefsweer, gemeente Delfzijl. Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagetermijn van 14 maart 2018 tot 23 april 2018 op dit ontwerpbesluit schriftelijk een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Groningen, afd. Landelijk Gebied en Water, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een e-mail sturen naar natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl....

Week 10: 5 - 11 maart 2018

 • 10 maart 2018 | aankondiging

  Bekendmaking vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan Agrarische bouwpercelen

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat Provinciale Staten van Groningen op 31 januari 2018 het inpassingsplan Agrarische bouwpercelen gewijzigd hebben vastgesteld. Inpassingsplan Agrarische bouwpercelen In de Omgevingsverordening van de provincie Groningen zijn regels opgenomen over de inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen. Die regels behelzen onder meer dat bij uitbreiding van een agrarisch bouwperceel de...

 • 10 maart 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning BioMCN, Oosterhorn 12 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - BioMCN, Oosterhorn 12 te Farmsum, voor het plaatsen van een nieuw koelwerk.

 • 10 maart 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten PAS

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderijen van: - Maatschap H.L.A. en G.M. van Oostrum, Kolkenweg 7b, 9679 TK Scheemda (melkrundvee) - B. Wever, Musselweg 115, 9584 AC Mussel (melkrundvee) - Maatschap J.F.H. en L.M. van Wijnbergen, Koudehoek 3, 9696 XP Oudeschans (melkrundvee) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 10 maart 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit,...

 • 10 maart 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten PAS

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderijen van: - Maatschap Boer-Knol, Lettelberterdijk 16, 9811 PC Enumatil (melkrundvee) - P. Postma, Zandumerweg 21, 9821 TE Oldekerk (melkrundvee) - Maatschap Van Beusekom, Langeweersterweg 13, 9832 TG Den Horn (melkrundvee) - Borger Vleesproduktie BV, Lageweg 1, 9363 VL Marum (vleeskalveren) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 10 maart 2018, zes weken ter...

 • 10 maart 2018 | overig

  Ontheffing Wet natuurbescherming onderdeel 'houtopstanden'

  Gedeputeerde Staten delen mee dat zij op grond van artikel 4.5, derde lid, van de Wet natuurbescherming, uitstel hebben verleend van de verplichting tot herbeplanting binnen 3 jaar na velling van een houtopstand en op grond van artikel 4.5, eerste lid van de Wet Natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor herbeplanting op andere grond dan waar de velling heeft plaatsgevonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit tegen dit besluit bezwaar maken.