N360 Groningen - Delfzijl

Onderzoek naar de verbetering van de weg Groningen-Delfzijl

De wegverbinding tussen Groningen en Delfzijl (N360) is voor onze provincie een belangrijke weg omdat deze, net als de A7-N33 en de N46, toegang geeft tot het economische kerngebied Eemsdelta. We werken aan een plan om een aantal knelpunten in de veiligheid en de doorstroming op de provinciale weg N360 aan te pakken. Voor de aanpak van de knelpunten heeft de provincie 7,5 miljoen euro beschikbaar.

Wat zijn de problemen?

De weg tussen Groningen en Delfzijl is op een aantal punten erg druk, bijvoorbeeld bij de stad Groningen. Ook komen er verschillende onveilige kruisingen voor, waar veel ongelukken gebeuren.  Op verschillende plaatsen loopt de weg door de bebouwde kom. Daar wordt nu vaak te hard gereden.

Kruispunt op de N360
De gevaarlijke kruispunten vormen een van de problemen op de weg N360 Groningen-Delfzijl.

Betere doorstroming en veiligheid

In juni 2012 stelde de provincie een serie maatregelen voor om de verkeersveiligheid, de doorstroming en de kwaliteit van het openbaar vervoer op de N360 te verbeteren. De voorstellen zijn met de omgeving besproken en op verschillende punten aangepast. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N360 te verbeteren komen er rotondes en passen we op diverse plekken de inrichting van de weg aan. Door de inrichting van de weg aan te passen, moet het voor automobilisten duidelijker zijn dat ze in de bebouwde kom rijden en moeten ze minder hard gaan rijden.Om het openbaar vervoer te verbeteren willen we bij Lewenborg een keerlus aanleggen. Reizigers met de bus uit de richting Delfzijl kunnen dan gemakkelijker overstappen op stadslijn 3 naar Lewenborg en omgekeerd. Ook maken we de oversteek bij de bushalte Dijkshorn in Ten Boer veiliger.

Onderzoek

Verder hebben we onderzoek gedaan onder andere naar het landbouwverkeer en de verkeersafwikkeling binnen de bebouwde kom van Groningen. Het landbouwonderzoek van de provincie geeft voorlopig  geen aanleiding om de route aan te passen. Op basis van het onderzoek naar de verkeersafwikkeling in Groningen doen we op een aantal kruispunten een aantal kleine ingrepen.

Maatregelenkaart provinciale weg N360 Groningen-Delfzijl
Maatregelenkaart provinciale weg N360 Groningen-Delfzijl

Maatregelen

We willen op de N360 de volgende maatregelen nemen:

  • aanpassingen in de indeling van de kruispunten bij de oostelijke ringweg, Ruischerwaard en Ruischerbrug;
  • keerlus voor bus bij kruispunt Ruischerbrug;
  • aanpassing kruising Dorpsweg Garmerwolde;
  • rotonde bij Fledderbosweg Garmerwolde;
  • aanpassingen in  bebouwde kom Ten Boer; 
  • aanpassen fietsoversteek (inclusief middengeleider) bij kruispunt Oude Rijksweg Ten Post;
  • rotonde bij Eestumerweg Ten Post;
  • kleine aanpassingen bij kruispunt Wirdumerweg Wirdum;
  • rotonde bij Eekwerderweg bij Wirdum;
  • aanpassingen in bebouwde kom Appingedam;

Fietsroute Plus

Naast deze maatregelen komt er een Fietsroute Plus tussen Groningen en Ten Boer. Dit is een extra breed fietspad waar comfortabel gefietst kan worden.

Samenwerking

We werken de maatregelen worden waar mogelijk uit in samenhang met lokale projecten, zoals de herinrichting van de dorpsentree van Ten Boer, en de aanpak van het stationsgebied in Appingedam. Bij het opstellen van de plannen voor de N360 werkt de provincie Groningen samen met de gemeenten Groningen, Ten Boer, Loppersum en Appingedam, Bureau Meerstad en de Regiopolitie Groningen.

Planning

We verwachten in de loop van 2015 met de werkzaamheden te kunnen beginnen.

Downloads