Provinciaal Omgevingsplan

Integraal beleid van de provincie

Het Provinciaal Omgevingsplan (POP) is de grootste beleidsnota die de provincie eens per vier jaar maakt. Het is een nota die de beleidsthema's milieu, verkeer, vervoer, water en ruimtelijke ordening verbindt. Dat is nodig, omdat bijvoorbeeld investeren in wegen automatisch gevolgen heeft voor het milieu. In het Provinciaal Omgevingsplan staat het beleid voor de leefomgeving van de inwoners van Groningen. Het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 geldt totdat de nieuwe Omgevingsvisie is vastgesteld. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van de Omgevingsvisie, de opvolger van het Provinciaal Omgevingsplan.

Inspraakrondes

De Provinciale Staten stellen het Provinciaal Omgevingsplan vast. Dat betekent dat zij met het plan officieel moeten instemmen. Dan heeft het al heel wat voorwerk, schrijfrondes, inspraak- en verbeteringen achter de rug. Bij het Provinciaal Omgevingsplan is ook een verordening vastgesteld met regels en instructies geven voor het lokaal bestuur. Het plan is verder de basis voor de meeste andere plannen die de provincie maakt.

Provinciale Omgevingsverordening

De Provinciale Omgevingsverordening 2009-2013 (POV) is opgesteld om het omgevingsbeleid uit het Provinciaal Omgevingsplan goed te kunnen uitvoeren en te handhaven. Onder de Provinciale Omgevingsverordening vallen regels voor het saneren van de bodem en het onttrekken van grondwater. Maar ook afspraken over ontgrondingen, grondwaterbescherming, stiltegebieden en de handhaving zijn erin opgenomen. Daarnaast bevat de Provinciale Omgevingsverordening regels over de ruimtelijke ordening. Deze regels gaan over de inrichting van de ruimte binnen de provincie en daarmee over de leefomgeving van de inwoners van Groningen.

Uitgangspunten staan vast

Wie het Provinciaal Omgevingsplan openslaat, leest meteen de belangrijkste doelstelling: duurzame ontwikkeling. Daarmee bedoelen we: voldoende werkgelegenheid én een voor mens en natuur leefbaar Groningen. We behouden en versterken de kwaliteiten van onze omgeving. We letten erop dat de generaties na ons voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen.

In vier jaar tijd kan veel veranderen, zeker als de provincie moet bezuinigen. Maar bij alles wordt gekeken of de doelstelling en de uitgangspunten niet in gevaar komen. De uitgangspunten die bij de doelstelling horen zijn:

  • Duurzaamheid en duurzame leefomgeving. De optimale balans tussen leefbaarheid, milieu en economische groei. Aandacht voor (duurzame) energie, het klimaat en water.
  • Bescherming van de bijzondere karakteristieken van het Groninger landschap.
  • Leefbaarheid in de stad én op het platteland. Concentratie van wonen en werken in de stedelijke gebieden en zorgen voor voldoende voorzieningen in de dorpen.

Vijf ontwikkelopgaven

Het Provinciaal Omgevingsplan besteedt een aantal hoofdstukken aan de bescherming van het landschap. Maar er wordt ook veel aandacht besteed aan de economische ontwikkeling in specifieke gebieden.

De provincie heeft vijf gebieden aangewezen die een zogenoemde ontwikkelopgave hebben gekregen. Hier gaat de komende tijd veel gebeuren. Deze gebieden met een ontwikkelopgaven zijn het Lauwersmeer, de Eemsdelta, de Veenkoloniën, de stad Groningen en de regio Groningen-Assen.

Downloads